Termeni si conditii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.1.    DATE DE IDENTIFICARE:

THE LANGUAGE STUDIO, denumit în continuare „centru” este un centru de limba engleză care oferă cursuri de pregătire pentru copii și tineri. Oferta centrului include cursuri de pregătire generala și cursuri specializate în vederea susținerii examenelor Cambridge English Qualifications.

 

2.    AUTORIZĂRI/ACREDITĂRI:

Centrul este certificat în vederea pregătirii cursanților pentru examenele Cambridge English Qualifications.

 

3.    COSTURI:

Cuantumul taxelor este stabilit anual, plata acestora făcându-se integral la semnarea contractului sau in rate.

Cuantumul taxelor, numărul de rate și reducerile aplicabile sunt prevăzute în contract și afișate pe site-ul centrului in rubrica aferentă fiecărui curs.

 

4.    DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE CURSANT:

Dobândirea calității de cursant se obține prin înscrierea la unul din centrele THE LANGUAGE STUDIO și semnarea contractului de instruire în domeniul limbii engleze pentru anul școlar în curs.

Calitatea de cursant se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile iniţiate de centru.

Contractul are valabilitatea pe durata unui an de școlarizare, fiind limitat la numărul de ședințe prevăzut pentru fiecare tip de curs în parte și la perioadele de desfășurare stabilite în cuprinsul acestuia.

Continuarea cursurilor în anul școlar următor este condiționată de semnarea unui nou contract de școlarizare.

Stabilirea nivelului cursantului și încadrarea acestuia în grupa de curs se face pe baza unei testări gratuite efectuate de centru. Pentru elevii absolvenți, încadrarea în grupa se face pe baza recomandării profesorului.

 

5.    ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

Prezentul contract încetează prin ajungere la termenul stabilit.

Alte modalități de încetare a contractului:

·      Prin rezilierea unilaterală de către centru ca urmare a săvârșirii unor abateri grave de către cursant.

·      Ca urmare a solicitării scrise, facute în timpul anului școlar, privind retragerea cursantului. Solicitarea pentru acest motiv trebuie adusă la cunoștinta centrului cu 15 zile înainte de producerea evenimentului. Nerespectarea termenelor de comunicare mai sus amintite, nu crează obligatii pentru centru.

 

6.    RETURNAREA TAXELOR:

În cazul nerealizării contractului din culpa cursantului (absenţe nemotivate, abateri grave etc.), cât și în cazul retragerii elevului, centrul nu este obligat la restituirea taxelor achitate.

 

7.    SUSȚINEREA EXAMENELOR ȘI ELIBERAREA DIPLOMELOR

După finalizarea cursurilor, absolvenții pot susține examenele de certificare Cambridge. Acestea pot fi susținute fie în cadrul sesiunilor organizate de centru pentru elevii proprii sau în alte centre autorizate.

Taxa de examen nu este inclusă în costul cursului, ea urmând a fi achitată separat către organizatorul examenului la data înscrierii.

Absolvirea cursului nu creează obligații pentru centru în privința promovării de către cursant a examenului de certificare, aceasta fiind condiționată strict de rezultatul obținut de cursant la examen.